Ubytovací podmínky

Základní informace

Všichni hosté jsou na počátku ubytování povinni seznámit se s těmito pokyny

Lůžkoviny jsou vám k dispozici za 80 Kč/ks/pobyt, vlastní lůžkoviny neakceptujeme .
Při objednávce pobytu je nutno vyplnit rezervaci pobytu – dostupné na www stránkách a odeslat jej e-mailem na uvedenou adresu.

V momentě, kdy obdržíme Vaši objednávku o dočasném zamluvení vámi vybraného termínu, Vás budeme telefonicky kontaktovat – poté je nutné uhradit částku za ubytování. Pokud se tak nestane bude rezervace neplatná. Pak Vám budou zaslány pokyny k pobytu a rezervace již bude trvalá.

Při zahájení pobytu je nutno složit vratnou kauci (zálohu) 3.000 Kč.-, která je určena pro úhradu poškozených věcí, rozbitého skla, nedostatečného úklidu, apod. Při ukončení pobytu je nutné chatu uvést do původního stavu (máme na mysli běžný úklid, tak aby jej mohl okamžitě převzít další rekreant.) Pokud bude úklid nedostatečný, bude účtován paušální poplatek 500,- Kč. Turnus je vždy od soboty do soboty. S nástupem od 14 do 16 hod. Ukončení pobytu je do 10 hod. Pokud budete chtít pobyt začít od jiného dne, je potřeba telefonicky domluvit.

V případě zrušení pevně potvrzené rezervace soukromého ubytování, je za datum zrušení rezervace považováno datum přijetí písemného potvrzení o zrušení, podle kterého se účtují storno poplatky tak, jak je uvedeno:

 • za zrušení rezervace do 30 dní před začátkem pobytu se platí 15% z celkové ceny rezervace
 • za zrušení rezervace 29-22 dní před začátkem pobytu se platí 30% z celkové ceny rezervace
 • za zrušení rezervace 21-15 dní před začátkem pobytu se platí 60% z celkové ceny rezervace
 • za zrušení rezervace 14-8 dní před začátkem pobytu se platí 80% z celkové ceny rezervace
 • za zrušení rezervace 7-0 dní před začátkem pobytu se platí 100% z celkové ceny rezervace

Provozní řád chaty

Všichni hosté jsou na počátku ubytování povinni seznámit se s těmito pokyny

Příjezd a odjezd

 1. Ubytování hostů probíhá od 15:00 do 17:00 hodin. Výjimky jsou možné po dohodě s majitelem chaty.
 2. Parkování je možno pouze na vyhrazeném parkovišti.
 3. Při počátku ubytování přebírá host chatu bez závad. Případné závady je povinen neprodleně oznámit majiteli chaty.
 4. Chata musí být vyklizena a klíče předány majiteli chaty v den ukončení pobytu nejpozději v 10:00 hodin. Majitel chaty provede zběžnou kontrolu chaty.
 5. Před odjezdem je host povinen svléknout povlečení, uklidit pokoje a společenskou místnost, umýt nádobí a vybrat popel z kamen. V případě nedostatečného úklidu může majitel chaty požadovat úplatu ve výši 500,– Kč.

Pravidla chování hostů v prostorách chaty

 1. Ve všech prostorách chaty je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně (kromě krbových kamen).
 2. Psi a jiná zvířata mohou být v prostorách chaty jen se souhlasem majitele chaty. Je zakázáno ponechávat zvířata na pokoji bez dozoru. Každý odpovídá za škody způsobené zvířetem, které do chaty přinese nebo vpustí.
 3. Pro udržení čistého prostředí prosíme hosty, aby si při vstupu do chaty řádně očistili obuv, případně použili domácí obuv.
 4. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostory chaty a jejího okolí.
 5. Na pokoji není povoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Host nesmí bez souhlasu majitele chaty přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a zasahovat do elektrické sítě a jiných instalací.
 6. V případě poškození vybavení pokojů nebo jiných prostorů chaty, při ztrátě klíčů nebo poškození venkovního vybavení chaty je majitel oprávněn po hostovi požadovat odpovídající finanční náhradu.
 7. Noční klid v okolí chaty platí od 22:00 do 06:00 hodin a všichni hosté jsou povinni jej respektovat.

Provozní řád bazénu

Hloubka bazénu 1,3 m

  • Zákaz používání bazénu v době nočního klidu od 22.00 do 6.00.
  • Do prostoru bazénu je zakázán vstup osobám, které jsou postiženy nemocí ohrožující zdraví jiných osob používajících zařízení (tzn. osoby postiženy horečkou, kašlem, zánětem očních spojivek, osoby s nakažlivými chorobami, bacilonosiči střevních a jiných chorob, osoby postižené chorobami provázenými výtokem, kožními parazity a vyrážkami, osoby s obvazem na těle, nečisté, v nečistém odění, zahmyzené a pod vlivem alkoholu.
  • Dětem do 10 let věku a neplavcům povoleno užívání bazénu jen za dohledu dospělé osoby. Děti ve věku 1 až 3 roky mohou do bazénu pouze v plavkách s přiléhavou gumou či ve speciálních plenkách určených do vody.
  • Uživatelé bazénu, zejména osoby starší nebo s omezenými tělesnými schopnostmi se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých, mokrých plochách a tím se vyvarovat uklouznutí a způsobení úrazu sobě či ostatním návštěvníkům. Provozovatel nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si návštěvníci způsobili vlastní neopatrností a nedodržováním provozního řádu.
  • Uživatelé bazénu jsou povinni šetrně zacházet s vybavením bazénu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny na vybavení bazénu.
   Pro poskytnutí první pomoci při úrazech, poraněních, nevolnosti je třeba zavolat záchrannou zdravotní službu.
  • Zákaz vstupu do bazénu v obuvi a nevhodném oblečení.
  • Je zakázáno vstupovat do bazénu bez předchozího umytí mýdlem ve sprchách, bez plavek, plivat do vody a na podlahu, vyplachovat ústa a nos ve vodě, močit do bazénu, používat krémy, čistit nebo prát prádlo, odhazovat odpadky a jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory bazénu. Dále pak je zakázáno používat šampóny ve skleněných nádobách, holit se, používat ostrých předmětů, používat osobních elektrických spotřebičů.
  • Uživatelům bazénu je zakázáno vnášet do objektu sortiment zboží ve skleněných obalech, látky hořlavé, výbušné či jinak nebezpečné.
   Je zakázáno vodit do prostoru krytého bazénu jakákoli zvířata.
   Je zakázáno skákat do bazénu.
   Je zakázáno vnášet do bazénu jídlo a pití a konzumovat je.
  • Je zakázáno chovat se proti zásadám slušného, bezpečného a hygienicky nezávadného chování.
   Uživatelé bazénu jsou povinni čistit bazén připravenými pomůckami a filtrací bazénu. V případě potřeby většího zásahu při čištění bazénu jsou povinni telefonicky zavolat majiteli chaty.

Ohlašovny na telefonních číslech:
112 – tísňové volání
155 – první pomoc
150 – hasiči
158 – policie

Zodpovědnost za škody na zdraví a majetku

 1. Každý host je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich odcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech. Provozovatel chaty neručí za jejich ztráty a poškození.
 2. Majetek hostů je pojištěn proti odcizení pouze při překonání překážek. Proto vždy zamykejte hlavní vchod a uzavírejte okna při opuštění chaty.
 3. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařské ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.
 4. Provozovatel chaty učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů. Veškeré vybavení lze využít pouze a jen na vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví hostů, žádáme proto hosty, aby neponechávali děti bez dozoru.
  Důležitá telefoní čísla:

Tísňové volání 112

První pomoc 155

Hasiči 150

Policie 158

Majitel chaty +420608806055, +420605986149

Ostatní

Vzniklé závady je nutné neprodleně hlásit majiteli chaty.
Všichni hosté jsou povinni dodržovat tento provozní řád chaty. V případě jeho porušení je majitel chaty oprávněn ubytování a pobyt ukončit ihned a bez náhrady.
Vážení hosté, žádáme Vás tímto o dodržování pokynů uvedených v provozním řádu chaty a věříme, že se výše uvedená omezení setkají s Vaším pochopením. Omezení byla přijata z důvodu vytvoření dobrých podmínek ubytování pro pobyt všech našich hostů.

 

Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt! Chata Nýdek